GDPR

Adatkezelési tájékoztató

a www.impetusresearch.hu domainnév alatt elérhető honlap használatával összefüggő adatkezeléshez

1. Általános információk

A jelen tájékoztató célja, hogy az érintetteknek tájékoztatást adjon személyes adataiknak a www.impetusresearch.hu honlap (a továbbiakban: honlap) használatával adott esetben együtt járó kezeléséről.

A honlap használata az alábbi esetben járhat a személyes adatok kezelésével:

 • Az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés
 • Cookiek (sütik) használatával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást a jelen tájékoztatóval érintett adatkezelései során.

1.1. Adatkezelő

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében az adatkezelő:
   Impetus Research Korlátolt Felelősségű Társaság
   (a továbbiakban: Adatkezelő)
   székh.: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi köz 4. A. ép.

1.2. Az érintetti jogok gyakorlásának céljára szolgáló elérhetőségek

Az érintetti jogok gyakorlására szolgáló külön elérhetőségeket lásd a 3.1. pontban.

1.3. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelésekre a következő jogszabályok alkalmazandók:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – az Infotv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések

továbbá a cookiek (sütik) vonatkozásában:

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 155. § (4) bekezdés.

1.4. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszával, illetve igényével a következő szervekhez fordulhat:

 • panaszt, vagy kérelmet nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)
 • bírósághoz fordulhat és pert indíthat adatai védelme érdekében; a bíróság az ügyben soron kívül jár el [a pert választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Pest Megyei Törvényszéknél is indíthatja meg (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékről itt tájékozódhat: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso]

2. A honlap használatával összefüggő adatkezelések

2.1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A honlap üzemeltetéséhez, illetve az előjegyzésekkel kapcsolatos e-mail forgalomhoz használt e-mail fiókok üzemeltetéséhez, tárhelyének biztosításához az Adatkezelő külső szolgáltatót vesz igénybe, aki egyben adatfeldolgozó is az e-mailek vonatkozásában. Az adatfeldolgozó adatai a következők:
   Microware Hungary Kft.
   székh.: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
   cj-sz.: 01-09-964879,
   adósz.: 13128113-2-42
   www.microware.hu

2.2. Az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

2.2.1. Az adatkezelés célja, jogalapja

a) Az Adatkezelő az érintettek által benyújtott, a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik gyakorlására irányuló kérelmek, beadványok elintézése céljából kezel egyes – alapvetően az érintett által megadott –- személyes adatokat (az érintett neveelérhetősége, valamint az érintett azonosításához szükséges egyéb adatok, továbbá az üggyel, vagy kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok).
Az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont].

b) Az Adatkezelő a fenti joggyakorlás biztosításának jogszerűsége igazolása céljából kezeli továbbá az ehhez szükséges adatokat (érintett neveazonosítására szolgáló egyéb adatok, a kérelem, beadvány tárgya, továbbá az igény elintézése mikéntjét rögzítő egyéb – nem különleges – adatok).

Az adatkezelésre ebben az ezesetben az Adatkezelőnek az eljárása jogszerűségének utólagos igazolhatóságára vonatkozó jogos érdeke miatt van szükség [általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont].

2.2.2. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintetti joggyakorlással összefüggő adatokat az adott érintetti joggyakorlással összefüggő igény elintézéséig [2.2.1. a)] kezeli, az adott érintetti joggyakorlás elintézésének utólagos igazolhatósága céljából kezelt adatokat pedig – az általános polgári jogi elévülési időre tekintettel – öt évig kezeli [2.2.1. b)], ezt követően törli.

2.2.3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatkezelő ezen adatkezeléssel kapcsolatban nem továbbít személyes adatot más címzett részére.

2.3. Cookiek (sütik) használatával kapcsolatos adatkezelés


2.3.1. Mik azok a cookie-k (sütik)

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű (kb. 4kB-os) adatcsomag, számítógépek által értelmezhető fájl, amelyet az internetes szolgáltatás igénybevételekor, honlap felkeresésekor az adott internetszolgáltatást futtató szerver helyez el a honlapot meglátogató számítógépén annak érdekében, hogy ezek segítségével az adott honlapot, internetes szolgáltatást hatékonyan a mai kor elvárásainak megfelelő felhasználói élményt nyújtva, megfelelően működhessen.


2.3.2. A honlapon használt sütik

A honlapon Google Analyticset használunk, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül az Adatkezelőnek mint a honlap üzemeltetőjének. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás – a honlapot látogató felhasználónak a böngészőjében a cookie-k tárolásához való hozzájárulása esetén – cookie-kat használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlap látogatási adatainak nyomon követése. Ennek érdekében az Adatkezelő az így nyert információkból a honlap használatával kapcsolatban statisztikákat állít össze és elemez. Az adatokat felhasználjuk továbbá arra, hogy a honlap forgalmának és a forgalom fő jellemzőinek ismeretében, a felhasználási tendenciák elemzésével a honlap funkcióit javítsuk, tartalmát fejlesszük.

A  sütik segítségével gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja fel a honlap látogatójának azonosítására, és az Adatkezelő nem kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal sem. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltató [Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA] és az Adatkezelő fér hozzá.

A honlapon használt Google Analytics sütik:

névmegőrzés idejegyűjtött adatokadatkezelés célja
_ga2 évGoogle Analytics azonosítóa honlapot látogató egyes felhasználók számát segít kiszámítani
_gat_gtag_{gaID}1 percGoogle Analytics azonosítóa honlapot látogató adott munkamenetének hosszát segít kiszámítani
_gid24 óraGoogle Analytics azonosítóaz egyes eltérő honlaplátogatók megkülönböztetése anonim módon statisztikai célból

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában – az adatkezelés jogalapjától is függően – a következő jogok illethetik meg:

 • tájékoztatás és hozzáférés joga,
 • helyesbítéshez való jog,
 • tiltakozás joga
 • törléshez való jog
 • zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

A fent felsorolt egyes jogok részletesebben alább kerülnek ismertetésre.

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelések vonatkozásában az adathordozhatósághoz való jog [általános adatvédelmi rendelet 20. cikk] nem alkalmazandó.

3.1. Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó igények kezelése

Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés iránti igényét, valamint egyéb jogait az alábbi elérhetőségeinkre küldött írásban vagy személyesen tett nyilatkozat, kérelem útján gyakorolhatja:

   Impetus Research Korlátolt Felelősségű Társaság
   cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szabadság utca 42.
   e-mail: janos.bacher@impetusresearch.hu

Az Ön nyilatkozatában, kérelmében foglaltakat az Adatkezelő a beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, és legfeljebb 30 napon belül megválaszoljuk, illetve megtesszük az az alapján szükséges lépéseket. Ha az igény teljesítéséhez – figyelemmel különösen az abban foglaltak bonyolultságára, a párhuzamosan intézett igények számára – ennél hosszabb időre lenne szükség, ez a 30 napos határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, amiről az eredeti határidő lejárta előtt az indokok megjelölésével külön értesíteni fogjuk. Ha igényét elektronikus úton nyújtotta be, a kért tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében az Adatkezelőnek meg kell győződnie az érintett és a hozzáférési jogával vagy az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről. Ennek érdekében a tájékoztatásadáshoz, az adatokba történő betekintéshez, illetve azokról másolat kiadásához vagy azokkal kapcsolatosan egyes jogok gyakorlásához is szükséges az érintett személyének azonosítása.

3.2. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, arról, hogy az adatkezelés

 • milyen személyes adataira vonatkozik,
 • milyen célból és milyen jogalapon történik, és
 • várhatóan mennyi ideig tart, illetve hogy időtartama miként határozható meg.

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja továbbá arról, hogy

 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem azt Ön mint érintett bocsátotta a rendelkezésünkre), továbbá
 • az adatkezelő alkalmaz-e bármilyen automatizált döntéshozatalt (az esetleges profilalkotást is ideértve), s ha igen, akkor arra milyen logika és szempontrendszer alapján kerül sor.

Kérésére a kezelt személyes adatok másolatát az Adatkezelő – első alkalommal díjmentesen – az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha ezt követően ismét kéri másolat kiadását, ezért az ezzel járó adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

3.3. A helyesbítéshez való jog

Ha a kezelt személyes adatai nem pontosak, hibásak vagy – figyelemmel az adatkezelés céljára is – hiányosak, kérheti, hogy az Adatkezelő az adott adatot helyesbítse, szükség esetén kiegészítse.

3.4. Tiltakozáshoz való jog

Ha ön a saját helyzetével kapcsolatos okból ellenzi személyes adatának az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelést [a jelen tájékoztatóval érintet adatkezelések közül a 2.2.1. b) pontban, megjelölt tekinthető ilyennek], és megítélése szerint az Adatkezelő érdekeivel szemben az Ön valamely érdeke, vagy alapvető joga elsőbbséget élvez, erre hivatkozással kérheti az adatai kezelésének megszüntetését, amit az adatkezelő csak akkor tagadhat meg, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek megelőzik az Ön által megjelölt érdekeket vagy jogokat, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.5. A törléshez való jog

Az érintett az Adatkezelőtől kérheti a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok törlését (az adatkezelés végleges megszüntetését), illetve az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, ha

 • az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből az arra sor került,
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásra került és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja,
 • az adatkezelés jogellenesen történt;
 • az adatokat valamely uniós jogi vagy magyar jogszabályi követelmény miatt törölni kell;
 • az adat gyűjtésére az érintett kiskorúsága idején információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési igényt az Adatkezelő nem köteles teljesíteni, ha az adott személyes adat kezeléséhez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség.

3.6. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Kérésére az Adatkezelő a személyes adatai kezelését korlátozza, ha:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ebben az esetben az adatkezelés addig kerül korlátozásra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön mint érintett igényli azokat valamilyen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön élt a tiltakozási jogával– arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön által megjelölt jogos indokokkal szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Adatkezelő a korlátozás alá eső személyes adatokat az egyéb adatoktól elkülönítetten, a korlátozás jellegének egyértelmű jelölésével kezeli, és az adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, ennek hiányában csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az uniós vagy magyar jogban meghatározott fontos közérdekből lehet kezelni.

2019. november

                                                                                             Impetus Research Kft.

Kapcsolat

Kérdése van? Írjon nekünk!